Delårsrapport – 1. kvt 2009

Stabilt aktivitetsniveau sammenlignet med 1. kvartal 2008, men indtjeningen er påvirket; fokus er på omkostninger og langsigtet styrkelse af indtjeningsgrundlaget.

Januar – marts 2009

 • Q1: Netto rente- og gebyrindtægter udgør DKK 48 (48) mio.
 • Q1: EBTDA udgør DKK -28 (-10) mio.
 • Q1: Resultat før skat DKK -39 (-36) mio.
 • Q1: Kontinuerlig drift, ratio 65% (80%)
 • Q1: AUM DKK 16,1 (20,3) mia.

Koncernens resultater

 • Koncernen har i 1. kvartal fastholdt samme aktivitetsniveau som i 1. kvartal 2008, på trods af de fortsat komplekse markedsvilkår inden for Koncernens forretningsområder.
 • Forretningsgrundlaget for Koncernens danske Banking aktiviteter er påvirket af de fortsat svære markedsvilkår, hvor særligt Private Banking divisionen har realiseret et lavere aktivitetsniveau i 1. kvartal. Inden for Investment Banking har Koncernen konstateret et tilfredsstillende aktivitetsniveau.
 • Resultatet for 1. kvartal er påvirket af, at Koncernen, som et strategisk led i lanceringen af Capinordic Bank i Sverige, har valgt at tilbyde attraktive rentesatser, hvilket har påvirket netto renteindtægter negativt. Derudover er resultatet for 1. kvartal påvirket af negative kursreguleringer på egenbeholdningen.
 • På det svenske marked er der stor interesse for Koncernens produkter, og Koncernen har fortsat en høj kundetilgang indenfor forretningsområderne Banking og Private Financial Services. Koncernen fokuserer på at udbyde nye og flere produkter til Koncernens store kundebase på det svenske marked.
 • Koncernen har i 1. kvartal strømlinet sin organisation i tre forretningsområder og implementeret et ledelsesteam, og herunder særligt styrket forretningsområdet Kapitalforvaltning med nye profiler og en betragtelig videnkapital.
 • Det er Koncernens målsætning fortsat at styrke sine kontinuerlige indtægter og forbedre det relative forhold mellem kontinuerlige indtægter og -omkostninger. Capinordic analyserer derfor Koncernens forretningsområder med henblik på en ressourceallokering til og øget fokus på de af Koncernens forretningsaktiviteter, som udvikler sig tilfredsstillende.

Capinordics forretningsområder

Banking, EBTDA DKK -26 (-25) mio.

 • Koncernens Banking division oplevede i 1. kvartal et lavere aktivitetsniveau, og realiserede et fald i netto rente- og gebyrindtægter på 29% til DKK 16 (22) mio.
 • Det lavere aktivitetsniveau relateres primært til Private Banking, hvor både rådgivningshonorarer og kurtager ved handelsaktiviteter er lavere end tidligere kvartalers niveau. Resultatet er yderligere påvirket af kursreguleringer på egenbeholdningen på DKK -8 (-5) mio.
 • Koncernens Investment Banking konstaterede i 1. kvartal et tilfredsstillende aktivitetsniveau i forhold til Corporate Finance. Inden for Investment Banking realiserede Koncernen i 1. kvartal provisionsindtægter på DKK 8 (1) mio.
 • Omkostningsniveauet er påvirket af omkostningerne ved deltagelse i Bankpakke 1, hvorimod de tidligere gennemførte omkostningsbesparelser vil have begyndende effekt fra medio 2009, og vil være slået fuldt igennem i 2010.
 • Capinordic Banks produkter er blevet positivt modtaget på det svenske marked, hvor banken i 1. kvartal lancerede en indlånskampagne. Kampagnen har i 1. kvartal resulteret i mere end 4 tusinde nye kunder.

Kapitalforvaltning, EBTDA DKK 0 (-1) mio.

 • Afkastet på den forvaltede kapital har været tilfredsstillende, særligt de ekstremt volatile markeder taget i betragtning. Afkastet på størstedelen af fondene er bedre end sit benchmark, og visse af fondene placerer sig helt i toppen på Morning Star inden for deres respektive kategori.
 • Indtjeningsgrundlaget i Kapitalforvaltning er fortsat præget af sidste års store kursfald på finansmarkederne, og indtægtsniveauet er således lavere end de foregående kvartaler. I første kvartal
 • udgjorde netto rente- og gebyrindtægter i Kapitalforvaltningsdivisionen DKK 12 (8) mio.
 • Capinordic har styrket videnkapitalen og ansat en række nye profiler. Koncernen konstaterer stigende interesse for Koncernens Kapitalforvaltningsprodukter, hvilket forventes at tiltrække yderligere
 • forvaltningsmandater og dermed sikre Koncernen et bredere forretningsgrundlag.
 • Den samlede kapital under forvaltning (AUM) udgør DKK 16,1 mia. og er stort set uændret i 1. kvartal.

Private Financial Services, EBTDA DKK 4 (6) mio.

 • Koncernen opretholder fortsat en høj bruttotilgang af kundeaftaler i Private Financial Services. Koncernen har, som tidligere kommunikeret, igangsat en række tiltag for at forbedre gentegningsprocenten, og Koncernen kan nu konstatere en tydelig effekt af disse tiltag.
 • Private Financial Services har i 1. kvartal realiseret en stigning i netto rente- og gebyrindtægter på 18% til DKK 20 (17) mio. Det stigende aktivitetsniveau relateres til akkvisitionen af Factor Brokers AB i december 2008.
 • Koncernen har i 1. kvartal afsluttet fusionen mellem Monetar Pensionsförvältning AB og Nordisk Fondservice AB, hvilket ventes at føre til en række synergier og omkostningsbesparelser.

Efter periodens udløb

 • Capinordic A/S har den 21. april 2009 afholdt ordinær generalforsamling. På generalforsamlingen blev der valgt to nye medlemmer til bestyrelsen: Daniel Grossmann, der er repræsentant for storaktionæren Verlinvest s.a. samt Lennart Andersson, der har et indgående kendskab til Capinordics svenske aktiviteter. Lars Öijer genopstillede ikke.

Adm. direktør Lasse Lindblad udtaler:

”Capinordic har fra starten af året forventet en volatil indtjening, men derfor er det selvfølgelig ikke tilfredsstillende at præsentere et underskud for årets 1. kvartal. Samtidig har vi, som et strategisk led i lanceringen af Capinordic Bank i Sverige, valgt at tilbyde attraktive rentesatser, hvilket har medført lavere
netto renteindtægter. Til gengæld har vi fået over 4.000 nye kunder i vores svenske bankfilial – det styrker Koncernens krydssalgspotentiale.

Vores danske Banking aktiviteter, og særligt Private Banking divisionen, står som følge af markedssituationen over for en række udfordringer. Til gengæld har vi fastholdt et tilfredsstillende aktivitetsniveau inden for vores øvrige forretningsområder.

Vi analyserer derfor Koncernens forretningsområder med henblik på en strategisk strømlining af organisationen og ressourceallokering til de aktiviteter, som udvikler sig tilfredsstillende.”

Yderligere oplysninger:

Lasse Lindblad,
Administrerende direktør
Mobil: +45 4094 0708
Telefon: +45 8816 3000
E-mail: ir@capinordic.com

Download Delårsrapport – 1. kvartal 2009