Generalforsamlinger

NewCaps generalforsamling afholdes i København. Ordinær og ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med højst 5 ugers og mindst 3 ugers varsel.

Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes, når det til behandling af et bestemt emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen, eller når to medlemmer af bestyrelsen eller selskabets revisor anmoder om dette.

Senest 3 uger før en generalforsamling skal følgende dokumenter og oplysninger gøres tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside:

  • indkaldelsen,
  • det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen,
  • de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen,
  • dagsordenen og de fuldstændige forslag, og
  • de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. Kan disse formularer af tekniske årsager ikke gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside, skal selskabet på sin hjemmeside oplyse, hvordan formularerne kan rekvireres i papirform. I sådanne tilfælde sender selskabet formularerne til enhver aktionær, der fremsætter begæring herom.

I forbindelse med den ordinære generalforsamling skal årsrapporten med påtegning af revisionen og underskrift af direktion samt bestyrelse fremlægges.

Læs mere om bestemmelserne for generalforsamlinger i NewCaps vedtægter.