Aktien

Aktiekapital

NewCap Holding A/S’ aktiekapital udgør nominelt DKK 62.998.551, svarende til 125.997.102 aktier á nominelt DKK 0,50. Der er kun én aktieklasse, og andelen af kapitalen svarer til stemmeandelen.

Bestyrelse og direktion vurderer løbende, om koncernens kapital- og aktiestruktur er i aktionærernes og virksomhedens interesse.

Egne aktier

Ved udgangen af 2018 ejede NewCap Holding A/S 479.851 egne aktier, svarende til 0,4% af aktiekapitalen. NewCap Holding ejer kun i begrænset omfang egne aktier og har udarbejdet interne regelsæt vedrørende handel med egne aktier.

Stamdata
Fondsbørs: Nasdaq Copenhagen
Indeks: OMXC SmallCap
Sektor: Financial Services
Fondskode: DK0010212570
Kortnavn: NEWCAP
Aktiekapital: DKK 62.998.551
Nominel stk. størrelse: DKK 0,5 kr.
Antal aktier: 125.997.102
Antal aktier ikke optaget til handel: 0
Omsætningspapirer: Ja
Stemmeretsbegrænsning: Nej

Ejerbog

NewCaps aktionærfortegnelse administreres af Computershare A/S, Lottenborgvej 26D, DK-2800 Kongens Lyngby

Bemyndigelser og vedtægter

Bestyrelsen i NewCap Holding A/S blev på generalforsamlingen 9. april 2015 bemyndiget til at forhøje selskabskapitalen ved at udstede nye aktier i en eller flere udstedelser med en samlet nominel værdi på DKK 25.000.000. Bemyndigelsen gælder frem til og med 8. april 2020. Bestyrelsen udnyttede bemyndigelsen delvist 11. november 2016 og udstedte 7.106.842 nye aktier, i alt nom. DKK 3.553.421. Der tilbagestår herefter en bemyndigelse til udstedelse af en samlet nominel værdi på DKK 21.446.579.

Bestyrelsen blev på generalforsamlingen 5. april 2018 bemyndiget indtil 4. april 2023 at lade selskabet erhverve egne aktier indenfor en samlet pålydende værdi på max 10% af selskabets til enhver tid værende aktiekapital.

Bestyrelsen i NewCap Holding A/S blev på generalforsamlingen 5. april 2017 bemyndiget til at udstede i alt op til 10.000.000 warrants (tegningsoptioner) til selskabets medarbejdere samt til medarbejdere i selskabets direkte og indirekte ejede datterselskaber. Bestyrelsen blev på generalforsamlingen 5. april 2018 endvidere bemyndiget til at opdatere bemyndigelsen til bestyrelsen i vedtægternes § 9 om udstedelse af warrants, således, (i) at bemyndigelsen forlænges med 12 måneder til udløb den 4. april 2023, og (ii) at bemyndigelsen udvides til også at omfatte medlemmer af selskabets direktion, idet det bemærkes, at medlemmer af selskabets direktion, der tillige er medlemmer af selskabets bestyrelse, ikke vil kunne modtage warrants i henhold til bemyndigelsen, og at bemyndigelsen fortsat ikke giver ret til at udstede warrants til medlemmer af selskabets bestyrelse. Bestyrelsen har pr. 27. august 2019 tilbagekøbt alle udstedte warrants.

Ændring af selskabets vedtægter kan kun ske i henhold til selskabslovens bestemmelser. Vedtægterne kan downloades på selskabets hjemmeside.

Storaktionærer

Aktionær Kapital
DKK
Aktier Andel af
navnenoteret
kapital
Andel af
kapital
Driftsselskabet Af 28.12.2001 A/S,
Århus
12.075.439 24.150.878 26,08% 19,17%
Terra Nova A/S, Helsingør   10.861.050   21.722.100 23,46% 17,24%
Investeringsforeningen Fundamental
Invest Stock Pick, Frederiksberg
4.250.832 8.501.664 9,18% 6,75%

Ved at følge nedenstående link til Nasdaq OMX Copenhagen kan du få et overblik over NewCap Holding A/S aktiens kurs dag for dag.

http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=CSE3326