Selskabsledelse 2023

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jfr årsregnskabsloven §107b.

Redegørelsen er en bestanddel af Ledelsesberetningen i Årsrapport 2023.

Corporate Governance

Ledelsen i NewCap Holding A/S benytter anbefalingerne for god selskabsledelse aktivt i sit arbejde med Selskabets drift.

Bestyrelsens stillingtagen til anbefalingerne fremgår af redegørelsen ’Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107b’.

Seneste redegørelse fra november 2023 kan læses her.

Kontrol- og Risikostyringssystemer

Kontrol- og Risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Koncernens risikostyring og interne kontroller vedrørende regnskabsaflæggelsen er tilrettelagt med henblik på at:

  • Aflægge et internt regnskab, som giver mulighed for at måle og følge op på Koncernens præstation, samt
  • Aflægge et eksternt regnskab, der er i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS) som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber, og som giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation.

Koncernens interne kontroller og risikostyringssystemer opdateres løbende og er udformet med henblik på at opdage og eliminere fejl og mangler i regnskabet. De interne kontroller og risikostyringssystemer giver således en høj grad af sikkerhed for, at alle væsentlige fejl og mangler opdages og korrigeres.

Overordnet kontrolmiljø

Ansvaret for opretholdelse af effektive interne kontroller og et risikostyringssystem i forbindelse med regnskabsaflæggelse påhviler direktionen. Direktionen har udformet og implementeret kontroller, som anses for nødvendige og effektive i relation til at imødegå de identificerede risici vedrørende regnskabsaflæggelsen.

Risikovurdering

Bestyrelse og direktion foretager løbende vurdering af de risici, som påhviler Koncernen, herunder risici, som påvirker regnskabsaflæggelsesprocessen. I årsregnskabet beskrives de væsentlige identificerede risici i relation til Regnskabsaflæggelsesprocessen under note 1: ”Regnskabsmæssige skøn og vurderinger”.

Direktionen og bestyrelsen tager løbende stilling til, om der skal iværksættes nye interne kontroller for at imødegå identificerede risici.

Der er etableret procedurer, som skal sikre, at NewCap Holding A/S til stadighed overholder relevant lovgivning og andre regulativer i forbindelse med regnskabs-aflæggelsen.

Overvågning

I forbindelse med årsregnskabsudarbejdelsen gennemføres analyser og kontrolaktiviteter til sikring af, at regnskabsaflæggelsen sker i overensstemmelse med IFRS som beskrevet i anvendt regnskabspraksis i årsregnskabet.

Virksomhedens ledelse

Selskabets ledelse består af bestyrelsesmedlemerne Mogens de Linde (formand), Michael Vinther, Peter Steen Christensen og Peter Reedtz. Peter Steen Christensen er tillige adm. direktør.

Beskrivelse af direktion finder du her.

Beskrivelse af bestyrelsen finder du her.


Revisionsudvalget

Den siddende bestyrelse har fra 1. januar 2011, hvor Selskabet ikke har pligt til etablering af revisionsudvalg i henhold til revisorlovens § 31, valgt ikke at fortsætte med et egentlig revisionsudvalg.

Under hensyntagen til Selskabets situation varetages udvalgets opgaver af den siddende bestyrelse.