Delårsrapport 3. kvartal – 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008
– Øget aktivitetsniveau og vækstpotentiale, men nedjustering som følge af finansiel turbulens

Finansiel melding januar – september 2008

 • Q3: Netto rente- og gebyrindtægter udgør DKK 73 (49) mio.
 • Q3: EBTDA udgør DKK -31 (45) mio.
 • YTD: Netto rente- og gebyrindtægter udgør DKK 255 (138) mio.
 • YTD: EBTDA udgør DKK 30 (101) mio.
 • YTD: Kundeaftaler 218 (187) tusinde

Capinordic øger aktivitetsniveauet

 • Koncernens netto rente- og gebyrindtægter udgjorde i 3. kvartal 2008 DKK 73 mio. mod DKK 49 mio. i samme periode i 2007, svarende til en stigning på 48%.
 • Capinordic har opretholdt det høje aktivitetsniveau med gennemsnitligt 2 (2) tusinde kundeaftaler i nettotilgang per måned, og har herigennem haft en netto tilgang af kapital under forvaltning.
 • Capinordic har siden årets start haft en stigning i antallet af kundeaftaler på 8%.
 • Capinordic har primo september lanceret en filial til Capinordic Bank i Sverige. Lanceringen har været succesfuld og der kan allerede konstateres et begyndende flow fra såvel Koncernens eksisterende kundebase som nye kunder.

Nedjusterer som følge af finansiel turbulens

 • Capinordic nedjusterer sine forventninger for 2008. Nedjusteringen sker som følge af den ekstraordinære finansielle turbulens, der er accelereret fra primo september måned. De internationale kapitalmarkeder har været kendetegnet ved betragtelige formuetab og en ekstrem knaphed på likviditet, hvilket har medført meget vanskelige vilkår for alle markedsaktører.
 • Capinordic nedjusterer primært som følge af tab på egenbeholdning af værdipapirer samt tab og nedskrivninger (tabsreservationer) på udlån foretaget i 4. kvartal. Nedenstående er en oversigt over de primære parametre, der indgår i vores tilpassede forventninger for 2008:
  • Egenbeholdningen: Tab på DKK 50 mio. som følge af faldende kurser på de finansielle markeder. Alene siden ultimo august er OMX C20 faldet med 39% og MSCI World faldet med 36%.
  • Udlån: Samlede tab og nedskrivninger (tabsreservation) på udlån i niveauet DKK 200 mio, hvoraf kun DKK 2 mio. udgør realiserede tab. Den finansielle turbulens og særligt knapheden på likviditet, har medført et globalt fald i værdierne og omsætteligheden af en række aktivklasser. Capinordic har i lyset af den internationale finanskrise foretaget en kritisk gennemgang af Koncernens samlede udlånsportefølje og de deponerede sikkerheders realisationsværdi og har som konsekvens af denne gennemgang foretaget nedskrivninger (tabsreservation) på ca. DKK 200 mio.
  • Øvrige: Koncernens Investment Banking aktiviteter har, på trods af komplekse markedsvilkår, haft en stærk indtjening. I modsætning hertil har Koncernen konstateret lavere kurtager og indtægter ved kapital- og formueforvaltning. De lavere indtægter kan primært henføres til faldende kurser på finansmarkederne.
 • Capinordic forventer som følge af udviklingen på de finansielle markeder samlet at foretage ekstraordinære nedskrivninger i 2008 på goodwill og andre immaterielle aktiver i niveauet DKK 100 mio.
 • På trods af tabsreservationerne kan Koncernen som følge af sit høje kapitalgrundlag opretholde en solvens omkring 50%.
 • Koncernens egenkapital kan efter ovenstående nedskrivninger mv. estimeres til DKK 2,1 mia.

Forventninger til året

Capinordic tilpasser sine resultatforventninger for regnskabsåret 2008. Som konsekvens af den komplekse udvikling og høje volatilitet på de finansielle markeder fastsættes forventningen inden for et bredt interval. Capinordic forventer:

 • en stigning i netto rente- og gebyrindtægter på ca. 12-18% svarende til niveauet DKK 320-360 mio. (tidligere meddelt til en stigning på ca. 35% svarende til niveauet DKK 410 mio.)
 • et EBTDA i niveauet DKK -50 til -100 mio. (tidligere meddelt til en stigning på ca. 15% svarende til niveauet DKK 175 mio.)
 • en stigning i antallet af kundeaftaler på 10-15%, modsvarende ca. 220-230 tusinde kundeaftaler ultimo 2008 (tidligere meddelt til en stigning på ca. 20-25% modsvarende ca. 250 tusinde kundeaftaler).

Capinordics forventninger er, grundet de finansielle markeders ustabilitet, behæftet med større usikkerhed end sædvanligt.

Vækstpotentialet i Capinordic

 • Capinordic har en stærk kapitalbase med en egenkapital på DKK 2,1 mia.
 • Mere end 200 tusinde kundeaftaler og en fortsat høj nettotilgang af kundeaftaler på gennemsnitligt 2 tusinde per måned i 2008.
 • Sveriges største distributionsnetværk af forsikringsmæglere med mere end 900 mæglere tilknyttet.
 • Stigende indtægter fra både Investment Banking og kapitalforvaltningsaktiviteter.
 • Koncernen er ikke eksponeret mod interbank-markedet.
 • Mange væsentlige investeringer er foretaget i forbindelse med fusioner, myndighedstilladelser og kundebaser.

Efter periodens udløb:

 • Capinordic Bank A/S har tilsluttet sig Det Private Beredskab. Ordningen løber frem til 30. september 2010.

Adm. direktør Lasse Lindblad udtaler:

Capinordic har haft tab og foretaget nedskrivninger som følge af finanskrisen. Krisen medfører sværere indtjeningsvilkår for den finansielle sektor og en øget kompleksitet. På trods af tabsreservationerne kan Capinordic som følge af sit høje kapitalgrundlag opretholde en solvens på omkring 50%.

Capinordics forretningsmodel, med en stærk fundingstrategi, fokus på synergieffekter, omkostningsstrukturer og kontinuerlige indtægter, gør dog, at Capinordic er velfunderet ift. realiseringen af sine indtjenings- og vækstmål frem til 2012.

Den finanskrise vi oplever pt. er uhyggeligt brutal og også Capinordic er klart påvirket, men vi har en solid kapitalbase til at imødegå fortsat turbulens.

Delårsrapport Q 3 2008

Yderligere oplysninger:

Lasse Lindblad,
Administrerende direktør
Mobil: +45 …
Telefon: +4…
E-mail: info@capinordic.com