Fondsbørsmeddelelse 14 – 2005

Kvartalsrapport, 1. kvartal

Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de krav, som årsregnskabsloven og
Københavns Fondsbørs stiller til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Endvidere er
delårsrapporten aflagt i overensstemmelse med indregnings- og målingsbestemmelserne i de
internationale regnskabsstandarder (IFRS).

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten, efter vores
opfattelse, giver et retvisende billede af koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling og
resultat.Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar – 31. marts 2005 for Capinordic A/S.