Fondsbørsmeddelelse 30 – 2005

Delårsrapport for 1. januar – 30. september 2005 for Capinordic A/S

Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med de krav, som årsregnskabsloven og Københavns Fondsbørs stiller til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Endvidere er delårsrapporten aflagt i overensstemmelse med indregnings- og målingsbestemmelserne i de internationale regnskabsstandarder (IFRS).

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten, efter vores opfattelse, giver et retvisende billede af koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.