Fondsbørsmeddelelse 6 – 2005

Årsrapport for 2004

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2004 for Capinordic A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten, efter vores opfattelse, giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat og pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.