Selskabsledelse – 2013

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jfr årsregnskabsloven §107b.

Redegørelsen er en bestanddel af Ledelsesberetningen i Årsrapport 2013.

Corporate Governance

Ledelsen i NewCap Holding A/S benytter anbefalingerne for god selskabsledelse aktivt i sit arbejde med Selskabets drift.

Bestyrelsens stillingtagen til anbefalingerne fremgår af redegørelsen ’Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107b’.

Seneste redegørelse fra 17. marts 2014 kan læses her.

Kontrol- og Risikostyringssystemer

Kontrol- og Risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Koncernens risikostyring og interne kontroller vedrørende regnskabsaflæggelsen er tilrettelagt med henblik på at:

  • Aflægge et internt regnskab, som giver mulighed for at måle og følge op på Koncernens præstation, samt
  • Aflægge et eksternt regnskab, der er i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS) som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber, og som giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation.

Koncernens interne kontroller og risikostyringssystemer opdateres løbende og er udformet med henblik på at opdage og eliminere fejl og mangler i regnskabet. De interne kontroller og risikostyringssystemer giver således en høj grad af sikkerhed for, at alle væsentlige fejl og mangler opdages og korrigeres.

Overordnet kontrolmiljø

Ansvaret for opretholdelse af effektive interne kontroller og et risikostyringssystem i forbindelse med regnskabsaflæggelse påhviler direktionen. Direktionen har udformet og implementeret kontroller, som anses for nødvendige og effektive i relation til at imødegå de identificerede risici vedrørende regnskabsaflæggelsen.

Risikovurdering

Bestyrelse og direktion foretager løbende vurdering af de risici, som påhviler Koncernen, herunder risici, som påvirker regnskabsaflæggelsesprocessen. I årsregnskabet beskrives de væsentlige identificerede risici i relation til Regnskabsaflæggelsesprocessen under note 1: ”Regnskabsmæssige skøn og vurderinger”.

Direktionen og bestyrelsen tager løbende stilling til, om der skal iværksættes nye interne kontroller for at imødegå identificerede risici.

Der er etableret procedurer, som skal sikre, at NewCap Holding A/S til stadighed overholder relevant lovgivning og andre regulativer i forbindelse med regnskabs-aflæggelsen.

Overvågning

I forbindelse med årsregnskabsudarbejdelsen gennemføres analyser og kontrolaktiviteter til sikring af, at regnskabsaflæggelsen sker i overensstemmelse med IFRS som beskrevet i anvendt regnskabspraksis i årsregnskabet.

Virksomhedens ledelse

Selskabets ledelse består af bestyrelsesmedlemerne Mogens de Llinde (formand), Michael Vinther, Peter Steen Christensen og Peter Reedtz. Peter Steen Christensen er tillige adm. direktør.

Profil af ledelsen finder du her:

Mogens de Linde

Bestyrelsesformand. Bestyrelsesmedlem siden 12. januar 2010.

Mogens de LindeMogens de Linde er eneindehaver af og adm. direktør i Byggeselskab Mogens de Linde. Siden midten af 1970-erne har Mogens de Linde opkøbt og restaureret ejendomme i fortrinsvis Århus-området og det Storkøbenhavnske område med henblik på udlejning til erhvervs- eller boligformål.

Direktør og ejer af

– Byggeselskab Mogens de Linde

Medlem af bestyrelsen i:

– Norisol A/S – Driftsselskabet af 28. december 2001 A/S samt en række selskaber under Driftsselskabet af 28. december 2001 A/S.


Michael Vinther

Næstformand i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem siden 27. april 2011

Michael Vinther er advokat og en Danmarks førende profiler inden for erhvervs- og selskabsret samt virksomhedsoverdragelser. Han rådgiver en række private equity-fonde og erhvervsvirksomheder i spørgsmål af erhvervs- og selskabsretlige karakter.

Medlem af bestyrelsen i en række selskaber, både finansielle selskaber og ikkefinansielle.


Peter Steen Christensen

Bestyrelsesmedlem siden 21. april 2010 og tillige administrerende direktør siden 27. august 2010.

Peter Steen ChristensenPeter Steen Christensen er statsautoriseret revisor og selvstændig erhvervsdrivende samt eneindehaver af Peter Steen Christensen ApS og Excell Corporate Services ApS. Peter Steen Christensen har en omfattende erfaring indenfor økonomi, regnskab, investering, Corporate Finance samt ledelseserfaring fra direktørposter i revisions-, rådgivnings- og investeringsvirksomheder. Peter Steen Christensen er executive MBA fra CBS.

Medlem af bestyrelsen i:

BIG koncernen

Comit A/S

Comit Hostings A/S

Monyx Financial Group AB


Peter Reedtz

Bestyrelsesmedlem siden 8. juli 2010.

Peter ReedtzPeter Reedtz er cand. merc. i finansiering og er indehaver af Asset Allocation Instituttet, der er en konsulent- og rådgivningsvirksomhed der beskæftiger sig med kapitalforvaltning og investeringsrådgivning under tilsyn af Finanstilsynet. Peter Reedtz har omfattende ledelseserfaring fra den finansielle sektor og er formand for Den Danske Finansanalytikerforenings Asset Allocation udvalg samt censor på CBS og Handelshøjskkolen i Aarhus, Aarhus Universitet.

Medlem af bestyrelsen i:Core Bolig III Investoraktieselskab

Core Bolig III Investoraktieselskab II

Core Bolig III Kommanditaktieselskab

Factor Insurance Brokers AB (Sverige), bestyrelsesformand

Investeringsforeningen Sparinvest

Monyx Financial Group AB (Sverige), bestyrelsesformand

Monyx Fund SICAV, Luxembourg

Obton Fondsmæglerselskab A/S

Sparinvest SICAV, Luxembourg

Specialforeningen Sparinvest

Specialforeningen Sparinvest Pengemarked

TG Brentwood A/S

TG Management A/S

TG Partners II P/S

TG Partners III A/S


Revisionsudvalget

Den siddende bestyrelse har fra 1. januar 2011, hvor Selskabet ikke har pligt til etablering af revisionsudvalg i henhold til revisorlovens § 31, valgt ikke at fortsætte med et egentlig revisionsudvalg.

Under hensyntagen til Selskabets situation varetages udvalgets opgaver af den siddende bestyrelse.