Selskabsledelse – 2015

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jfr årsregnskabsloven §107b.

Redegørelsen er en bestanddel af Ledelsesberetningen i Årsrapport 2015.

Corporate Governance

Ledelsen i NewCap Holding A/S benytter anbefalingerne for god selskabsledelse aktivt i sit arbejde med Selskabets drift.

Bestyrelsens stillingtagen til anbefalingerne fremgår af redegørelsen ’Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabslovens § 107b’.

Seneste redegørelse fra november 2015 kan læses her.

Kontrol- og Risikostyringssystemer

Kontrol- og Risikostyringssystemer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Koncernens risikostyring og interne kontroller vedrørende regnskabsaflæggelsen er tilrettelagt med henblik på at:

  • Aflægge et internt regnskab, som giver mulighed for at måle og følge op på Koncernens præstation, samt
  • Aflægge et eksternt regnskab, der er i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarder (IFRS) som godkendt af EU, og yderligere danske oplysningsforpligtelser for børsnoterede selskaber, og som giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation.

Koncernens interne kontroller og risikostyringssystemer opdateres løbende og er udformet med henblik på at opdage og eliminere fejl og mangler i regnskabet. De interne kontroller og risikostyringssystemer giver således en høj grad af sikkerhed for, at alle væsentlige fejl og mangler opdages og korrigeres.

Overordnet kontrolmiljø

Ansvaret for opretholdelse af effektive interne kontroller og et risikostyringssystem i forbindelse med regnskabsaflæggelse påhviler direktionen. Direktionen har udformet og implementeret kontroller, som anses for nødvendige og effektive i relation til at imødegå de identificerede risici vedrørende regnskabsaflæggelsen.

Risikovurdering

Bestyrelse og direktion foretager løbende vurdering af de risici, som påhviler Koncernen, herunder risici, som påvirker regnskabsaflæggelsesprocessen. I årsregnskabet beskrives de væsentlige identificerede risici i relation til Regnskabsaflæggelsesprocessen under note 1: ”Regnskabsmæssige skøn og vurderinger”.

Direktionen og bestyrelsen tager løbende stilling til, om der skal iværksættes nye interne kontroller for at imødegå identificerede risici.

Der er etableret procedurer, som skal sikre, at NewCap Holding A/S til stadighed overholder relevant lovgivning og andre regulativer i forbindelse med regnskabs-aflæggelsen.

Overvågning

I forbindelse med årsregnskabsudarbejdelsen gennemføres analyser og kontrolaktiviteter til sikring af, at regnskabsaflæggelsen sker i overensstemmelse med IFRS som beskrevet i anvendt regnskabspraksis i årsregnskabet.

Virksomhedens ledelse

Selskabets ledelse består af bestyrelsesmedlemerne Mogens de Llinde (formand), Michael Vinther, Peter Steen Christensen, Peter Reedtz og Niels-Henrik Henriksen. Peter Steen Christensen er tillige adm. direktør.

Profil af ledelsen finder du her:

Mogens de Linde

Bestyrelsesformand. Bestyrelsesmedlem siden 12. januar 2010.

Mogens de LindeMogens de Linde er eneindehaver af og adm. direktør i Byggeselskab Mogens de Linde. Siden midten af 1970-erne har Mogens de Linde opkøbt og restaureret ejendomme i fortrinsvis Århus-området og det Storkøbenhavnske område med henblik på udlejning til erhvervs- eller boligformål.

Bestyrelsesmedlem i:
– BMDL P/S, bestyrelsesformand
– Driftsselskabet af 28. december 2001 A/S, bestyrelsesformand
– Ejerforeningen Øer Maritime Ferieby, bestyrelsesformand
– Havnekanten A/S
– Jenagade 22 ApS, bestyrelsesformand
– Komplementarselskabet Øer Maritime Havn ApS, bestyrelsesformand
– Komplementarselskabet Øer Maritime Badeland ApS, bestyrelsesformand
– K/S Øer Maritime Havn
– K/S Øer Maritime Badeland
– Newco 2 A/S, bestyrelsesformand
– Newco af 11. februar 2004 A/S, bestyrelsesformand
– Norisol A/S
– Monyx Financial Group AB
– Tagbolig A/S, bestyrelsesformand

Medlem af direktionen i:
– Komplementarselskabet BMDL ApS


Michael Vinther

Næstformand i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem siden 27. april 2011

Michael Vinther er advokat og en Danmarks førende profiler inden for erhvervs- og selskabsret samt virksomhedsoverdragelser. Han rådgiver en række private equity-fonde og erhvervsvirksomheder i spørgsmål af erhvervs- og selskabsretlige karakter.

Bestyrelsesmedlem i:
– Adelis Advisory I A/S
– Aktieselskabet Franske Vingårde A/S, bestyrelsesformand
– Anlama 3 Aps, bestyrelsesformand
– Aromateknik A/S
– Dansk Indkøb A/S
– Deas A/S
– DEAS Holding A/S, bestyrelsesformand
– De Hvide Busser A/S, bestyrelsesformand
– Derma Pharm A/S
– Don Plast 2003 A/S, bestyrelsesformand
– Drømmeland A/S, bestyrelsesformand
– Ejendomsselskabet Reskavej 1 A/S
– Esoft a/s
– Esoft systems a/s
– FB Gruppen A/S, bestyrelsesformand
– FB Projektudvikling A/S
– FC Nordsjælland A/S
– FC Nordsjælland Holding A/S
– Fjordbus A/S, bestyrelsesformand
– Glasværket A/S
– K. A. Invest Holding A/S, bestyrelsesformand
– Kapitalforeningen Formuepleje Epikur
– Kapitalforeningen Formuepleje Fokus
– Kapitalforeningen Formuepleje Merkur
– Kapitalforeningen Formuepleje Pareto
– Kapitalforeningen Formuepleje Penta
– Kapitalforeningen Formuepleje Safe
– IFO Instituttet for Opinionsanalyse A/S, bestyrelsesformand
– Inox Stål Handelsselskab A/S
– Intercool Food Technology ApS
– Investeringsforeningen CPH Capital
– JMI Gruppen A/S
– JMI Investering A/S
– JMI Projekt A/S
– Kameraudlejningen ApS
– Kodak Huset A/S, Bestyrelsesformand
– Komplementarselskabet Østre Teglgade Aps
– MJJM A/S, bestyrelsesformand
– Monyx Financial Group AB
– Newco af 11. februar 2004 A/S
– Nordic Petrol Systems Holding ApS
– Nybolig Jan Milvertz A/S
– Online Grænsehandel Group Aps
– Rønne & Lundgren Komplementarselskab Aps
– Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab
– Umove A/S

Medlem af direktionen i:
– H S-S ApS
– Vimmi Holding ApS


Peter Steen Christensen

Bestyrelsesmedlem siden 21. april 2010 og tillige administrerende direktør siden 27. august 2010.

Peter Steen ChristensenPeter Steen Christensen er statsautoriseret revisor og selvstændig erhvervsdrivende samt eneindehaver af Peter Steen Christensen ApS og Excell Corporate Services ApS. Peter Steen Christensen har en omfattende erfaring indenfor økonomi, regnskab, investering, Corporate Finance samt ledelseserfaring fra direktørposter i revisions-, rådgivnings- og investeringsvirksomheder. Peter Steen Christensen er executive MBA fra CBS.

Bestyrelsesmedlem i:
– Comit A/S
– Comit Hosting A/S
– Selskabet LCC af 3. februar 2015 ApS
– Monyx Financial Group AB

Medlem af direktionen i:
– Aktie- og Valutainvest ApS
– Anpartsselskabet af 26. oktober 2012
– CB1 ApS
– CSV Invest ApS
– Excell Corporate Services ApS
– Excell Revision / Peter Steen Statsautoriseret Revisor
– Institute for Applied Knowledge ApS
– Komplementarselskabet Retail Sverige ApS
– Peter Steen Christensen ApS


Peter Reedtz

Bestyrelsesmedlem siden 8. juli 2010.

Peter ReedtzPeter Reedtz er cand. merc. i finansiering og er indehaver af Asset Allocation Instituttet, der er en konsulent- og rådgivningsvirksomhed der beskæftiger sig med kapitalforvaltning og investeringsrådgivning under tilsyn af Finanstilsynet. Peter Reedtz har omfattende ledelseserfaring fra den finansielle sektor og er formand for Den Danske Finansanalytikerforenings Asset Allocation udvalg samt censor på CBS og Handelshøjskkolen i Aarhus, Aarhus Universitet.

Bestyrelsesmedlem i:
– Core Bolig III Investoraktieselskab
– Core Bolig III Investoraktieselskab II
– Core Bolig III Kommanditaktieselskab
– Factor Insurance Brokers AB, bestyrelsesformand
– Investeringsforeningen Sparinvest
– Monyx Financial Group AB, bestyrelsesformand
– Monyx Fund SICAV, Luxembourg
– Obton Fondsmæglerselskab A/S, bestyrelsesformand
– Private Global Property GP ApS, bestyrelsesformand
– Sparinvest SICAV, Luxembourg
– TG Brentwood A/S
– TG Management A/S
– TG Partners II P/S
– TG Partners III A/S
– TG Partners IV P/S

Medlem af direktionen i:
– Asset Allocation Instituttet
– Reedtz Invest ApS


Niels-Henrik Henriksen

Bestyrelsesmedlem siden 8. april 2014.

Peter ReedtzNiels-Henrik Henriksen er indehaver af og adm. direktør i Terra Nova A/S. Niels-Henrik Henriksen har erfaring med opbygning af virksomhed, investering og køb og salg af aktiver og virksomhed. Niels-Henrik Henriksen repræsenterer NewCap Holding A/S´s største aktionær Terra Nova A/S.

Bestyrelsesmedlem i:
– Terra Nova A/S

Direktør i:
– Terra Nova A/S
– Neo Noir ApS
– Havnekanten A/S
– Terra Nova Ejendomme ApS
– Summit Assets Limited


Revisionsudvalget

Den siddende bestyrelse har fra 1. januar 2011, hvor Selskabet ikke har pligt til etablering af revisionsudvalg i henhold til revisorlovens § 31, valgt ikke at fortsætte med et egentlig revisionsudvalg.

Under hensyntagen til Selskabets situation varetages udvalgets opgaver af den siddende bestyrelse.