Selskabsmeddelelse 12 – 2008

Delårsrapport 2. kvartal 2008

Capinordics bedste kvartal hidtil – tilmed i et marked med negativ trend

2. Kvartal 2008

 • Netto rente- og gebyrindtægter udgør DKK 136 (49) mio.
 • EBTDA udgør DKK 70 (20) mio.
 • Resultat efter skat udgør DKK 42 (17) mio.
 • Aktiver i alt udgør DKK 3.452 (3.155) mio.
 • Egenkapital i alt udgør DKK 2.297 (2.036) mio.

1. Halvår 2008

 • Netto rente- og gebyrindtægter udgør DKK 181 (88) mio.
 • EBTDA udgør DKK 61 (56) mio.
 • Resultat efter skat udgør DKK 11 (36) mio.
 • Aktiver i alt udgør DKK 3.452 (3.155) mio.
 • Egenkapital i alt udgør DKK 2.297 (2.036) mio.

Kommentar fra administrerende direktør Lasse Lindblad:

”Vi har haft det bedste kvartal hidtil og tallene viser, at Capinordic har en forretningsmodel, der virker:

 • Capinordic har haft rekordindtjening i et vanskeligt marked – driftsindtjeningen er 30% bedre end vores hidtidigt bedste.
 • Vi har en diversificeret fundingstrategi, der gør os mindre afhængige af det svært tilgængelige interbank marked og vi har en solid kapitalbase.
 • Vi har i 2. kvartal 2008 oplevet en fortsat positiv udvikling i vores kontinuerlige indtægter kombineret med, at vi har en stærk indtjening på vores Investment Banking aktiviteter.”

Bedste kvartal hidtil

 • Capinordic Koncernen har haft sit hidtil bedste kvartal, på trods af den ellers negative trend i de finansielle markeder – EBTDA er 30% højere end 4. kvartal 2007, som var vores hidtidige indtjeningsrekord.
 • Stigning i netto rente- og gebyrindtægter på 178% i forhold til 2. kvartal 2007. Stigningen relateres både til en stigning i Koncernens kontinuerlige indtægter og til Koncernens Investment Banking aktiviteter, hvor en række transaktioner er afsluttet i 2. kvartal 2008.
 • Koncernens kontinuerlige indtægter øges fortsat, trods den negative trend på markederne, ligesom Koncernens svenske aktiviteter genererer et stadigt stigende bidrag til Koncernens indtjening.
 • Koncernen har indenfor Investment Banking en høj eksekveringsrate. Foruden god positionering på markedet for Investment Banking medfører dette tillige fortsat tilgang af opgaver, hvilket har sikret Koncernen en stærk pipeline for 3. og 4. kvartal 2008.
 • EBTDA er også i 2. kvartal påvirket af negative kursreguleringer på værdipapirbeholdningen grundet et globalt faldende aktiemarked. Kursreguleringer udgør i 2. kvartal 2008 DKK -16 (+21).

Bankfilial i Sverige

 • Capinordic har opnået tilladelse til at lancere en filial til Capinordic Bank i Sverige. Banken lanceres primo september – indledningsvist med et meget attraktivt indlånsprodukt med en bindingsperiode på 3, 6 eller 12 måneder. Nyheden om lanceringen af bankfilialen er blevet meget positivt modtaget af eksisterende Capinordic kunder, samarbejdspartnere og distributionsnetværket.

Stærk funding strategi – diversificering skaber mindre afhængighed af interbank-markedet

Capinordic har i de seneste kvartaler profiteret af, at Koncernen allerede i 2006 og 2007 sikrede sig et stærkt kapitalgrundlag. Koncernen har således ikke været og er fortsat ikke afhængig af funding via interbank markedet, ligesom Koncernen ikke har en sårbarhed i forhold til refinansiering af udlånsporteføljen:

 • Udviklingen på de finansielle markeder, der har været præget af en negativ trend og øget volatilitet, har også medført ændringer for interbank-markedet, hvor adgangen til likviditet er sværere og finansieringsomkostningerne er øget. Capinordic forventer en fortsat øget differentiering indenfor vilkårene for og adgangen til likviditet og deraf øget fragmentering indenfor interbank-markedet.
 • Koncernens fundingstrategi bygger på udnyttelse af koncerninterne synergier samt øget produktudbud til Koncernens eksisterende danske og svenske kundebase på mere end 200.000 kundeaftaler. Koncernen forventer at kunne tiltrække indlån fra denne kundebase, som grundlag for Koncernens funding. Capinordic er således ikke ift. opbygning af ind- og udlånsbalance afhængig af funding via interbank-markedet.
 • Potentialet i Koncernens svenske kundebase er stort, da den svenske finansielle forbruger er karakteriseret som meget opmærksom og aktivt deltagende i sine investeringer og opsparinger. Yderligere har Sverige generelt en god opsparingskultur, og Koncernen påbegynder derfor lancering af en række opsparings- og investeringsprodukter målrettet mod Koncernens svenske kunder.

Udlån – god spredning og betryggende sikkerheder

 • I forhold til den nuværende situation på de finansielle markeder er Koncernens nøgletal for solvens og likviditet tilfredsstillende sammenlignet med branchegennemsnittet.
 • Koncernen har en god diversificering i sin udlånsportefølje og nedbragte allerede i 1. kvartal sin udlånsbalance som følge af den finansielle uro. Koncernen foretager som en del af Koncernens kreditpolitik løbende vurdering og tilpasning af modtagne sikkerhedsstillelser. Tab og nedskrivninger på udlån udgør i 1. halvår 2008 DKK 19 (0) mio.
 • Capinordic har yderligere et højt fokus på prisfastsættelsen, sikkerhed og risiko ift. udlånsaktiviteter. Koncernen har i 1. halvår gennemført renteforhøjelser, ligesom sikkerheder løbende justeres. Capinordics udlånsengagementer er kendetgnet ved en kort løbetid og er alle udlån der knyttes til følgeforretninger, eksempelvis indenfor Investment Banking eller Markets.

Kundetilgang og AUM

 • De svenske aktiviteter, udvikler sig fortsat positivt, både med hensyn til kundetilgang, produktlanceringer og indtjening. Den positive udvikling er et resultat af Koncernens vækststrategi og understøtter i høj grad Koncernens fremtidige indtjeningsgrundlag.
 • På trods af den negative trend på finansmarkederne, har Koncernen i 1. halvår 2008 en gennemsnitlig nettotilgang på 2.200 (2007: 2.137) kundeaftaler per måned og Koncernen har fastholdt et AUM på DKK ca. 20 (10) mia. Nettokundetilgangen har været lidt mindre end normalt, hvilket dog er kendetegnende for perioder med negativ udvikling på de finansielle markeder, ligesom sommermånederne er præget af en lavere kundetilgang.
 • Afkastet på den forvaltede kapital har, sammenlignet med relevante markedsindeks, været tilfredsstillende. Særligt fondene Capinordic MM Global Focus og Capinordic Global Opportunities har klaret sig flot i forhold til sammenlignelige fonde i Morning Star.

Forventninger

Capinordic fastholder sine tidligere meddelte resultatforventningerne for 2008:

 • en stigning i netto rente- og gebyrindtægter på ca. 35% til niveauet DKK 410 mio.
 • en stigning i EBTDA på ca. 15%, svarende til niveauet DKK 175 mio.
 • en stigning i antallet af kundeaftaler med 20-25%, modsvarende ca. 250.000 kundeaftaler ultimo 2008.

Markedet er præget af ustabilitet, ligesom der er faktorer, der kan pege på en mere negativ udvikling i forhold til udviklingen i vækst og inflation. Capinordics forventninger er grundet de finansielle markeders ustabilitet behæftet med større usikkerhed end sædvanligt og er baseret på en forudsætning om at udviklingen på de finansielle markeder ikke forværres markant i 2. halvår af 2008.

Selskabsmeddelelse 12 – 2008 – Q2

For yderligere information kontakt venligst:

Lasse Lindblad
Administrerende direktør
+45 8816 3000
+45 4094 0708
info@capinordic.com