Selskabsmeddelelse 5 – 2009

Indkaldelse og fuldstændig dagsorden til ordinær generalforsamling i Capinordic A/S.

Dagsorden

1. Præsentation af dirigent
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport for 2008 til godkendelse
3. Meddelelse af decharge til selskabets ledelse
4. Beslutning om overskuddets fordeling eller dækning af tab
5. Forslag fra bestyrelsen:

a. Fornyelse af bemyndigelse til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte.
Bestyrelsen foreslår, at den bemyndiges til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler. Bemyndigelsen optages i selskabets vedtægter § 10 B med følgende ordlyd:
”Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler.”

b. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier.
Bestyrelsen foreslår, at den i tiden indtil næste års ordinære generalforsamling bemyndiges til at lade selskabet erhverve op til 10 % af selskabets egne aktier til den på erhvervelsestidspunktet gældende markedskurs for aktier i selskabet med en afvigelse på indtil 10 %.

c. Valg af I-nvestor A/S som aktiebogfører.
Bestyrelsen foreslår, at I-nvestor A/S vælges som aktiebogfører for selskabet. Dette foreslås indført i vedtægterne ved ny § 3 B med følgende ordlyd:

”Selskabets aktiebog føres af I-nvestor A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte.”

6. Valg af bestyrelse

Bestyrelsen foreslår, at Lennart Andersson og Daniel Grossmann vælges til selskabets bestyrelse, idet Lars Öijer samtidig udtræder af selskabets bestyrelse.

Selskabets øvrige bestyrelse foreslås genvalgt.

7. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

8. Eventuelt

Selskabsmeddelelse 5 – 2009