Selskabsmeddelelse 51 – 2007

Prospektet omhandler samlet udstedelse af 6.865.188 styk aktier, der søges optaget til handel og officiel notering på OMX Den Nordiske Børs København

Aktierne knyttes til følgende emissioner:

1. Den 11. oktober 2007 meddelte Capinordic A/S, at købsaftalen vedrørende Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S var endelig. Den samlede købesum på overtagelsestidspunktet fastsættes til DKK 138 mio., hvoraf DKK 97 mio. erlægges i aktier, svarende til 4.162.486 styk aktier a nominelt DKK 0,50. Tegningskursen er fastsat til DKK 23,30 beregnet som et vægtet gennemsnit af markedskursen fra den 27. september til 10. oktober 2007.

De udstedte aktier er i en periode på tre år fra aftalens gennemførelse låst fast af en lock-up aftale. Til købsaftalen er knyttet en prisreguleringsmekanisme af aktievederlaget, som baseres på Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S’ performance i lock-up perioden. Aktierne udstedt i forbindelse med erhvervelsen af Steffen Rønn Fondsmæglerselskab A/S er registeret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 24. oktober 2007.

2. Den 12. oktober 2007 meddelte Capinordic A/S, at erhvervelsen af Dansk O.T.C Fondsmæglerselskab A/S (Dansk O.T.C) og Dansk Autoriseret Markedsplads A/S (Dansk AMP) var endelig. Dansk O.T.C konsolideres i Capinordic A/S’ regnskab pr. 12. oktober 2007. Dansk AMP indregnes i regnskabsposten ’aktiver i midlertidig besiddelse’. Den samlede købesum for Dansk O.T.C og Dansk AMP fastsættes til DKK 105 mio., hvoraf DKK 75 mio. vedrørende købet af Dansk O.T.C erlægges i aktier, svarende til 2.702.702 styk nye aktier a nominelt DKK 0,50. Tegningskursen er fastsat til DKK 27,75 pr. aktie. Tegningskursen er fastsat som et vægtet gennemsnit over 10 handelsdage af den noterede kurs på Capinordic A/S til og med den 21. marts 2007, dagen før indgåelse af den betingede aftale.

Der knyttes en lock-up til aktierne, der løber over tre år fra aftalen blev endelig, således at aktierne frigives endeligt til sælgers disposition over tre gange med et års mellemrum og med op til en tredjedel per år. Erhvervelsen af Dansk O.T.C blev endelig den 12. oktober 2007. Aktierne udstedt i forbindelse med erhvervelsen af Dansk O.T.C er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 24. oktober 2007.

De nye aktier bærer ret til udbytte for 2007. I forbindelse med gennemførelse af de to rettede emissioner har bestyrelsen udnyttet bemyndigelsen i §8 i selskabets vedtægter, hvor bestyrelsen er bemyndiget til, ad en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen ved tegning af nye aktier.

Selskabsmeddelelse 51